Algemene voorwaarden

Inleiding

Wat goed dat je dit document leest!

Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met Carola van Bemmelen.

Carola van Bemmelen - Eetgedrag coaching voor vrouwen 40+ - is een dienst van Transformation & Ko B.V., die wordt uitgevoerd door Carola van Bemmelen. Carola is besteller auteur en Eetgedrag coach voor vrouwen 40+. De diensten van Transformation & Ko B.V. zijn gericht op gezondheidsbevordering en welbevinden door middel van voedings- en leefstijladviezen en persoonlijke coaching.

Deze algemene voorwaarden zijn eerlijk, positief en open. Transformation & Ko gaat uit van een win-win situatie. Transformation & Ko zorgt voor jou én voor zichzelf. Ze zijn bovendien duidelijk, zonder onnodig moeilijke woorden. Ja, het is veel om te lezen. Maar er is ook veel om te geven! Heb jij het talent om wetteksten te lezen? Kijk dan gerust bij de van toepassing zijnde artikelen. Waar nodig hebben we deze genoemd.

Transformation & Ko B.V. werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kun je heel eenvoudig downloaden op onze website. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Dit leest wel zo makkelijk! Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Uit ervaring weet Transformation & Ko hoe belangrijk duidelijke communicatie is. Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk voor je, schroom dan niet om je vraag te stellen. Met dit in het achterhoofd gaat Transformation & Ko ervan uit dat een helder begrip van de voorwaarden zal bijdragen aan een prettige samenwerking.

Hartelijke groet,

Carola

 

Bedrijfs- en contactgegevens

Naam : Transformation & Ko B.V.
Adres : Paxtonstraat 3N / Unit A3474
PC – Plaats : 8013 RP ZWOLLE
E-mail : [email protected]
Website : www.de-gelukkige-eter.nl
KvK.nr. : 59 99 24 17
BTW.nr. : NL853722882B01


Artikel 1. Definities

Juridisch taalgebruik is moeilijk zat! Daarom wordt in deze algemene voorwaarden een aantal begrippen, dat in de artikelen voorkomt, toegelicht:

 1. Aanbieding: het aanbod (al dan niet mondeling) dat na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Directe schade: De redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de directe schade.
  • De eventuele redelijke kosten die worden gemaakt om de gebrekkige prestatie van Transformation & Ko B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Transformation & Ko B.V. toegerekend kunnen worden.
  • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade. Maar wel voor zover je kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 8. Fout: een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 9. Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 10. Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Transformation & Ko B.V. geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 11. Opdrachtgever:
  • De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel opdrachtgever, particulier of consument genoemd),
  • dan wel de (rechts)persoon - ook bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de eenmanszaak of vof - met wie Transformation & Ko B.V. een overeenkomst sluit (ook wel zakelijke klant, ondernemer of bedrijf genoemd).
 12. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Transformation & Ko B.V.. Hierin staat omschreven dan wel is mondeling besproken, welke dienst Transformation & Ko B.V. tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet, zoals een aankoop via de webshop.
 14. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Transformation & Ko B.V. geen invloed kan uitoefenen. En waardoor Transformation & Ko B.V. niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • Een dag of dagen van nationale rouw;
  • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  • Overheidsbesluiten;
  • Werkstaking;
  • Natuurrampen;
  • Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Transformation & Ko B.V.;
  • Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  • Epidemieën of pandemieën;
  • Computerstoringen;
  • Vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 15. Partijen: jij en Transformation & Ko B.V. samen.
 16. Schriftelijk: alle communicatie tussen jou en Transformation & Ko B.V. die betrekking heeft op de opdracht. Hier wordt ook mee bedoeld elektronisch, via Social Media of anderszins.
 17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 18. Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Eventuele overige kosten als reis-, telefoneer-, verblijfs-, accommodatie- en reprokosten en BTW worden apart in rekening gebracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  • Elk aanbod van Transformation & Ko B.V.; en
  • Elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand); en
  • Alle bestellingen tussen partijen; en
  • Alle overeenkomsten gesloten met affiliate partners van Transformation & Ko.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zowel opdrachtgever als natuurlijk persoon als een rechtspersoon. Herroepingsrecht is slechts van toepassing op overeenkomsten tussen Transformation & Ko B.V. en jou als natuurlijk persoon oftewel consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld.
 4. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Transformation & Ko B.V. zijn in te zien en op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
 5. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat jij deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. Jij kunt je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
 7. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van jou zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 8. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden: Wat hebben partijen bedoeld te regelen?
 9. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing.
 10. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 3. Aanbod

 1. Transformation & Ko B.V. doet een aanbod enkel via de website/webshop of mail
 2. Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. Transformation & Ko B.V. heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat je het aanbod goed kunt beoordelen.
 5. Als Transformation & Ko B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Transformation & Ko B.V. niet. Transformation & Ko B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Een gedaan aanbod of een offerte, geldt niet automatisch voor toekomstige offertes of opdrachten.
 7. Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van verzending;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Transformation & Ko B.V. de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd (bestelgeschiedenis), en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is;
  • de manier waarop jij - in het kader van de in de overeenkomst verstrekte gegevens - kan controleren en indien gewenst kunt herstellen (voor het sluiten van de overeenkomst);
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de eventuele gedragscodes waaraan de Transformation & Ko B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop jij deze gedragscodes langs elektronische weg kunt raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een duurovereenkomst.


Artikel 4. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand:
  • Op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en
  • Het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4).
  • Als jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Transformation & Ko B.V. meteen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit doet Transformation & Ko B.V. langs elektronische weg.
  • Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Transformation & Ko B.V. is bevestigd, kun jij de overeenkomst ontbinden.
 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Transformation & Ko B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ook zorgt zij voor een veilige web-omgeving.
 3. Transformation & Ko B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dit geldt ook voor al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 4. Als Transformation & Ko B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Transformation & Ko B.V. zal bij het product of dienst aan jou de volgende informatie meesturen (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager):
  • Het postadres van de vestiging van de Transformation & Ko B.V. waar jij met eventuele klachten terecht kunt;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
  • De in artikel 3 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Transformation & Ko B.V. deze gegevens al aan jou heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is hetgeen in artikel 4 lid 7 staat slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan, als er voldoende beschikbaarheid van de betreffende product is, voor zover van toepassing. Dit is een opschortende voorwaarde, wat inhoudt dat de overeenkomst tot stand komt als daadwerkelijk blijkt dat het product beschikbaar is.


Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van producten geldt:

 1. Bij de aankoop van fysieke producten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
  • Op de dag nadat jij het product hebt ontvangen; of
  • Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kun je dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar maken aan Transformation & Ko B.V.
 2. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Het kenbaar maken van herroeping doe je met behulp van het meegezonden retourformulier.
 4. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Als je na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de Transformation & Ko B.V. hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Bij de levering van diensten geldt:

6. Bij de levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal Transformation & Ko B.V. zich richten naar de door haar bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 1. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 2. Als je al een bedrag hebt betaald, zal Transformation & Ko B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 3. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product inmiddels terugontvangen is door Transformation & Ko B.V. (indien sprake van een product) of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 4. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt, tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij eventuele beschadiging van het product door jouw onzorgvuldige omgang, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Transformation & Ko B.V. kan jouw recht op herroeping uitsluiten (zoals bedoeld in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Specifiek wordt het herroepingsrecht uitgesloten:
  • Als de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van jou is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken en jij hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op ontbinding;
  • Als de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou als consument.
 3. (dit kun je teruglezen in artikel 6:230p, sub d, onder 1 en sub g, van het Burgerlijk Wetboek).
 4. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Transformation & Ko B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Dit kom je tegen tijdens het online betaalproces.


Artikel 8. Duurovereenkomsten

 1. Jij kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die is bedoeld voor het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen. De overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand moeten wel in acht worden genomen.
 2. Jij kunt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen tegen het einde van die overeenkomst. Je neemt daarbij de overeengekomen opzeggingsregels in acht en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten en diensten, worden na afloop van die termijn stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd. Na stilzwijgende verlenging heb jij het recht te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door jou na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 9. De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. Transformation & Ko B.V. kan producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Transformation & Ko B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als Transformation & Ko B.V. dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • jij de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 7. Bij druk – en zetfouten is de Transformation & Ko B.V. niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Transformation & Ko B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Transformation & Ko B.V. totdat jij alle verplichtingen uit de met Transformation & Ko B.V. gesloten overeenkomst(en) bent nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen onder meer de koopsom, eventuele op basis van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Transformation & Ko B.V. geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bedoeld in dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Jij bent niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Jij bent verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van jou verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Transformation & Ko B.V. veilig te stellen.
 5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan ben je verplicht om Transformation & Ko B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. In het geval Transformation & Ko B.V. de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geef je bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Transformation & Ko B.V. (en door Transformation & Ko B.V. aan te wijzen derden). Deze toestemming is bedoeld om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Transformation & Ko B.V. zich bevinden. Transformation & Ko B.V. is dan bevoegd deze producten terug te nemen.


Artikel 11. Conformiteit en Garantie

 1. Transformation & Ko B.V. vindt uiteraard dat jij recht hebt op een goed product/goede dienst dat dient te voldoen aan:
  • De overeenkomst;
  • De in het aanbod vermelde specificaties;
  • De redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
  • De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 12. Levering, uitvoering en annulering

 1. Transformation & Ko B.V. vindt het belangrijk om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan Transformation & Ko B.V. kenbaar hebt gemaakt.
 3. Transformation & Ko B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij jij akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Dit bericht ontvang je in ieder geval binnen 30 dagen nadat jij een bestelling hebt geplaatst. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar je hebt geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je dus geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding, zal Transformation & Ko B.V. het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Annulering van de opdracht anders dan in deze voorwaarden, is niet mogelijk.


Artikel 13. Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst.
 2. Facturatie gebeurt digitaal en in euro’s.
 3. Transformation & Ko B.V. vraagt van jou dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan meteen bij de digitale aankoop.
 4. Als je een duurovereenkomst aangaat, geef je een automatische incasso af en wordt het bedrag in maandelijkse termijnen afgeschreven. Op verzoek ontvang je hiervoor een factuur.
 5. Geef onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens altijd meteen door aan Transformation & Ko B.V.
 6. In geval van wanbetaling, heeft de Transformation & Ko B.V. het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.


Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Transformation & Ko B.V. aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • Fouten of tekortkomingen van door of namens Transformation & Ko B.V. ingeschakelde derden. Je vrijwaart Transformation & Ko B.V. hiertegen en stelt Transformation & Ko B.V. schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen;
  • Overmachtssituaties;
  • Tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 2. In geval van een fout aan de kant van Transformation & Ko B.V., is Transformation & Ko B.V. slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding van het factuurbedrag.
 3. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Aansprakelijkheid van Transformation & Ko B.V. daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Transformation & Ko B.V. of wanneer er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van Transformation & Ko B.V. tot de vergoeding van Transformation & Ko B.V. voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 15. Rechten van Intellectueel Eigendom

 1. Alle bestaande en uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder bijvoorbeeld het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan Transformation & Ko B.V.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Transformation & Ko B.V. daartoe bevoegd.
 3. Transformation & Ko B.V. heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten een zelf vast te stellen, maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Ook een schadevergoeding eisen is mogelijk.


Artikel 16. Privacy, AVG

 1. Transformation & Ko B.V. houdt zich aan de privacyregels voor het verwerken van persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld.
 2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Transformation & Ko B.V.


Artikel 17. Overmacht

 1. Transformation & Ko B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar jou toe:
  • Als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  • Noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Transformation & Ko B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als Transformation & Ko B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Transformation & Ko B.V. het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal Transformation & Ko B.V. zich naar redelijkheid inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.


Artikel 18. Klachtenregeling

 1. Transformation & Ko B.V. doet er natuurlijk alles aan om klachten te voorkomen!
 2. Inspecteer de geleverde producten altijd op gebreken direct na het moment dat de producten jou ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is afgesproken.
 3. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst dien je binnen 7 dagen in te dienen. Dit doe je door volledig en duidelijk te omschrijven - en met een duidelijke foto - per email in te dienen bij Transformation & Ko B.V., nadat je de gebreken hebt geconstateerd. Als later dan 7 dagen van een gebrek melding wordt gemaakt, dan heb je niet meer het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het tijdig indienen van een klacht, schort de betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
 5. Bij Transformation & Ko B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Transformation & Ko B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 6. Als een klacht gegrond wordt bevonden door Transformation & Ko B.V., zal Transformation & Ko B.V. een passende oplossing te zoeken.
 7. Als blijkt dat de klacht(en) niet in onderling overleg kan/ kunnen worden opgelost, dan kun jij je in tweede instantie wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Transformation & Ko B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als je een buitenlandse, dat wil zeggen niet-Nederlandse, opdrachtgever bent.
 5. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.